REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ ORAZ STREFY SAUN

 W MALOVES SPA

1. Pływalnia kryta i strefa saun jest obiektem Maloves SPA.

Basen oraz strefa saun jest dostępna dla gości hotelowych oraz osób z zewnątrz według ustalonych z Recepcją Spa opłat.

2.Pływalnia kryta jest otwarta codziennie w godzinach:

Poniedziałek – niedziela 9.00 – 21.00

Strefa saun i jacuzzi:

Poniedziałek – piątek 11.00 – 21.00

Sobota – niedziela 9.00 – 21.00

3. Każda osoba korzystająca z basenu oraz strefy saun przed wejściem do wody zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem.

4. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

5. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas których część niecki może zostać wyłączona z dostępności.

6. Z pływalni korzystać mogą:

. a) dzieci wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,

 b) osoby uczące się pływać pod opieką osoby dorosłej.

Osoby do 17 roku życia mogą korzystać z basenu wyłącznie z opiekunem, który zobowiązany jest do wykupienia biletu wstępu (nie będąc gościem obiektu).

7. Na basenie obowiązuje ZAKAZ SKAKANIA DO WODY!!!

8.Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego ( w dowolnym kolorze) oraz obuwie ANTYPOŚLIZGOWE

9. Na basenie oraz w strefie saun obowiązuje zachowanie porządku , czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się ratownikowi.

10. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, a w szczególności:

a) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,

b) palić papierosów,

c) hałasować,

d) jeść oraz żuć gumy ,

e) wprowadzać psów oraz innych zwierząt,

f) wnosić elementów szklanych, w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach a także ostrych narzędzi,

g) pozostawiać małych dzieci bez opieki.

11. Osoby , których stan wskazuje na spożycie alkoholu , lub z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia albo stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnie jak i na strefę saun.

* osoby, które nie będą przestrzegać regulaminu/zasad bezpieczeństwa, szczególnie pod wpływem alkoholu-  pozostają na strefie basenowej oraz saun i jacuzzi na swoją własną odpowiedzialność.
Jednocześnie muszą się liczyć z tym, że w  przypadku niezachowania szczególnej ostrożności mogą doprowadzić do śmierci/utraty zdrowia/ uszczerbku na zdrowiu własnym i innych osób z otoczenia, za co obiekt Maloves SPA & Resort nie ponosi odpowiedzialności.

12. Za przedmioty wartościowe pozostawione, zaginione lub skradzione w szatni lub na strefie rekreacyjnej (basen, sauna, jacuzzi) obsługa Maloves Spa nie ponosi odpowiedzialności.

13.W szatni należy pozostawić urządzenia (aparat, tel.komórkowe, zegarki itp.,) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (np. biżuteria).

14.Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.

15. Personel może czasowo ograniczyć wstęp (osób z zewnątrz) na halę basenową i strefę saun ze względu na ilość osób w niej przebywających.

16. Kierownictwo pływalni w razie stwierdzenia uchybień może zakazać dalszego korzystania z pływalni.

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez zwrotu wniesionej opłaty. Niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, dotyczących popełnionych wykroczeń.

18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

19. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.

20. Za dziecko do lat 3, korzystające z jacuzzi bądź basenu, bez pieluszek do pływania odpowiedzialność ponoszą rodzice, co wiąże się z kosztem wymiany wody – około trzy tysiące złotych.

21.     Strefa saun i jacuzzi: jest to strefa całkowicie beztekstylna

Postanowienie końcowe:
– w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, a także stwarzania sytuacji niebezpiecznych
(w tym: przebywania na strefie basenów oraz saun i jacuzzi w stanie upojenia alkoholowego na własną odpowiedzialność, braku odpowiedniego obuwia i innych, które mogą doprowadzić do utonięcia, uszczerbku na zdrowiu albo stanowiących zagrożenie dla otoczenia) obiekt Maloves SPA & Resort nie ponosi odpowiedzialności.

Regulamin SPA

Regulamin ma na celu poinformowanie wszystkich Gości korzystających z zabiegów spa o zasadach panujących w tej strefie.

– prosimy o zejście do spa na 5 min. przed planowanym zabiegiem

– w sytuacji spóźnienia się na zabieg przez Gościa, czas spóźnienia zostaje odliczany od łącznego czasu zabiegu

– najwygodniejszym strojem osoby udającej się na zabieg jest szlafrok

– bielizna zabiegowa jest przygotowana w gabinecie bezpośrednio przed zabiegiem

– spa jest strefą ciszy i relaksu

Prosimy zatem w strefie spa o :

– nie używanie telefonów komórkowych

– nie palenie tytoniu

– nie spożywanie napojów alkoholowych

Prosimy o informację co do zmiany godziny zabiegu lub odwołanie rezerwacji na minimum osiem godzin przed planowanym terminem.

Zasady Spa :

– pij dużo wody niegazowanej przed, po i między zabiegami

– unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem

– poinformuj nas o jakichkolwiek dolegliwościach mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg zabiegu

– bezpośrednio po zabiegu poświęć co najmniej jedną godzinę na odpoczynek

– korzystanie z kąpieli w basenie, jacuzzi  oraz saunie powinno odbywać się przed zabiegami spa

Każdy zabieg pakietowy jest wyceniony na konkretną kwotę. Zamiana na inny zabieg z oferty Maloves SPA jest możliwa za dopłatą.

Zasady korzystania : strefa rekreacyjna

Siłownia  :

1. Z  Siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie,

2. Młodzież niepełnoletnia, może korzystać z siłowni wyłącznie pod opieką opiekunów prawnych.

3. Użytkownicy Siłowni zobligowani są posiadać:
a) strój sportowy,
b) zmienne obuwie sportowe,
c) duży ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach.

4. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego usytuowania oraz przeprowadzić jego dezynfekcję.

5. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

6. Na terenie Siłowni zabrania się:
a) biegania (nie dotyczy korzystania z bieżni),
b) używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
c) wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),
d) wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,
e) wszczynania fałszywych alarmów,
f) niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenia Siłowni,
g) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń,
h) palenia tytoniu,
i) wprowadzania zwierząt,
j) wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie.

7. Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia ćwiczeń max. do godziny 20:45

Postanowienie końcowe:
– w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, a także stwarzania sytuacji niebezpiecznych (w tym: niewłaściwego  użytkowania sprzętu,  braku odpowiedniego obuwia i innych, które mogą doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu albo stanowiących zagrożenie dla otoczenia), obiekt Maloves SPA & Resort nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkowanie saun, jacuzzi i basenu :

– przed każdorazowym wejściem do sauny, jacuzzi czy basenu należy wziąć prysznic. Tę samą czynność powinno się wykonać po wyjściu z sauny, jacuzzi czy basenu

– klapki należy zostawiać bezpośrednio przed sauną, jacuzzi czy niecką basenową

– w saunie suchej należy przebywać nago będąc owiniętym w ręcznik

-w saunie parowej należy przebywać nago.

Każdy z gości zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz zachowań obowiązujących w Maloves SPA.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW RABATOWYCH SPA

§ 1

1. Bony rabatowe upoważniają do skorzystania z usług w Maloves SPA zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu. Można nimi płacić za usługi wg oferty SPA dostępnej na stronie internetowej www.maloves.pl lub w recepcji SPA Maloves.

2. Bony rabatowe są ważne podczas pobytu gościa posiadającego bon, w Maloves SPA & RESORT – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego niewykorzystana wartość zostaje utracona.

3. Jeden Bon rabatowy można wykorzystać na jeden zabieg z oferty SPA Maloves.

§ 2

1. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji SPA, że osoba korzystająca z zabiegu jest posiadaczem Bonu.

2. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Bon uznany zostaje za zrealizowany.

3. Bon należy okazać w recepcji SPA przed skorzystaniem z zabiegu.

4. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

5. Zgodnie z życzeniem osoba posiadająca może dopłacić do Bonu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.

6. Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami, ofertami specjalnymi, rabatami, pakietami jednodniowymi – kilkugodzinnymi, kosmetykami detalicznymi.

7. Bony rabatowe nie sumują się, maksymalnie jeden bon można wykorzystać na jeden konkretny zabieg z oferty SPA Maloves.

§ 3

1. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu, Maloves SPA nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

2. Integralną częścią Bonów jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji SPA Maloves. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. Przyjęcie bonu stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

REGULAMIN KARNETÓW SPA W MALOVES SPA & RESORT

§ 1

1. Maloves SPA & RESORT oferuje w sprzedaży karnet, który uprawnia  posiadaczy do korzystania z usług SPA, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Karnety do strefy fitness oraz strefy basenowej – miesięczny imienny i dwumiesięczny (15 wejść) imienny

Posiadacz karnetu miesięcznego na strefę mokrą oraz siłownie ma prawo do korzystania ze strefy raz dziennie, bez limitu czasowego.

§ 2

1. Karnet uprawnia do korzystania z usługi świadczonej przez Maloves SPA wyłącznie osobę na Karnecie wskazaną [„Posiadacz Karnetu”]. Jeżeli kupujący Karnet [„Kupujący”] nabywa go dla innej osoby, indywidualizacja Karnetu następuje najpóźniej przy pierwszym wejściu do SPA.

2. Posiadacz Karnetu jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w okresie ważności Karnetu.

3. Niewykorzystanie Karnetu w terminie określonym w treści dokumentu Karnetu powoduje utratę jego ważności.

4. Po upływie okresu ważności Karnetu Posiadacz Karnetu nie może żądać od Maloves SPA wykonania usługi, do której Karnet uprawniał, ani wystąpić wobec Maloves SPA z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z usługą, do której Karnet upoważniał, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

5. Karnety są karnetami imiennymi, ważnymi 1 maksymalnie 2 miesiące (w zależności od posiadanego karnetu) od dnia ważności wskazanego na karnecie. Podczas realizacji karnetów imiennych recepcja spa ma prawo do sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z karnetu z danymi widniejącymi na karnecie.

§ 3

1. W przypadku gdy w okresie ważności Karnetu, Posiadacz Karnetu nie wykorzysta wszystkich usług, do których Karnet upoważnia kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi przez Maloves SPA.

2. Posiadacz Karnetu uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnej usługi, do której Karnet upoważnia.

3. Zabrania się odsprzedawania Karnetu osobom trzecim.

§ 4

1. Maloves SPA nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie Karnetu.

2. Maloves SPA zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie Karnetów, które są nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone. W takim przypadku Karnet uznany zostanie przez Maloves SPA za nieważny, bez prawa Posiadacza Karnetu do otrzymania Karnetu zastępczego.

3. Maloves SPA nie będzie świadczyć usług na podstawie nieautentycznych Karnetów. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności Karnetu Maloves SPA zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wykonaniem usługi do czasu zbadania Karnetu. W razie odkrycia nieautentyczności Karnetu Maloves SPA zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

4. Karnet nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Maloves SPA na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo, ani nie podlega wymianie na inne Karnety lub usługi inne niż te, do których uprawnia.

5. Zakupiony Karnet nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Kupujący jak również Posiadacz Karnetu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Jeżeli Kupującym jest osoba inna niż Posiadacz Karnetu, wręczenie Karnetu Posiadaczowi Karnetu powoduje cesję wierzytelności wobec Maloves SPA z tytułu zakupu Karnetu i wejście Posiadacza Karnetu w pozycję prawną Kupującego.

3. Zakup Karnetu stanowi potwierdzenie, że Kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Przyjęcie Karnetu przez Posiadacza Karnetu stanowi potwierdzenie, że posiadacz Karnetu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Kupujący zobowiązany jest przed przekazaniem Karnetu poinformować Posiadacza Karnetu o warunkach korzystania z Karnetów zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji Posiadaczowi Karnetu, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zwolnić Maloves SPA ze zobowiązań wobec Posiadacza Karnetu.

Regulamin zakupu oraz korzystania z Voucherów upominkowych MALOVES SPA

§ 1

1. Voucher upominkowy może być realizowany wyłącznie na usługi w Maloves SPA.

2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej jego wartości.

3. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

4. Od momentu przekazania Vouchera Nabywcy, Maloves SPA nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.

5. Maloves SPA nie wystawia duplikatów Voucherów.

6. Voucher jest ważny do 3 miesięcy od daty zakupu.

 § 2

1. Przed wykonaniem usługi, Użytkownik przedstawia w recepcji oryginał Vouchera uprawniającego go do korzystania z określonych usług. Nieokazanie Vouchera skutkuje odmową wykonania usługi.

2. Gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.

3. Przy realizacji Vouchera na określoną usługę Użytkownikowi nie przysługuje prawo zmiany.

4. Gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

5. W przypadku Vouchera imiennego, korzystać z niego może tylko osoba wymieniona na Voucherze.

6. Voucher upominkowy może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę.

7. Osoba posiadająca Voucher, zobowiązana jest do wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty.

8. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed jej terminem.

9. W przypadku nieodwołania wizyty, kwota przeznaczona na umówiony zabieg przepada.

10. Vouchery upominkowe nie łączą się z innymi promocjami.

11. Podczas jednej wizyty można zrealizować tylko jeden Voucher.

§ 3

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.maloves.pl oraz w recepcji SPA. Maloves SPA ma obowiązek pokazania i zapoznania Nabywcy/Użytkownika Regulaminu na każde jego żądanie.

3. Maloves SPA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez SPA, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w recepcji SPA Maloves oraz na stronie internetowej www.maloves.pl.