KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny realizowany jest w zakresie wytycznych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest H7B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie, ul. Hryniewickiego 7B, która jest właścicielem Maloves SPA&RESORT mieszczącego się przy ul. Hryniewickiego 7B, 84-120 Władysławowo.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z obiektem pod adresem e-mail: rezerwacje@maloves.pl

ZAKRES DANYCH

Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub za pośrednictwem naszych partnerów z portali rezerwacyjnych. Zakres danych jest uzależniony między innymi od tego w jaki sposób dane zostały pozyskane (np. formularz na stronie naszego hotelu lub formularze portali rezerwacyjnych naszych partnerów), ale także od Państwa oczekiwań (np. faktura VAT).

Dane, które mogą być przetwarzane to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL lub numer paszportu, numer karty kredytowej – tylko do wykonania rozliczeń, numer rejestracyjny samochodu zostawionego na parkingu hotelowym, wizerunek, rejestracja głosu w tracie rozmowy telefonicznej (za Państwa zgodą związaną z informacją o nagrywaniu rozmów). W przypadku, gdy ze świadczonych usług wraz z Państwem korzystają dzieci, przetwarzamy jedynie dane dotyczące ilości i wieku dzieci.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach następujących celów:

1. Świadczenia usług turystycznych, dokonania rezerwacji w systemach rezerwacyjnych, przekazania danych dostawcom usług, podmiotom biorącym udział w procesie rezerwacji, dystrybucji komunikatów. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zakupu usługi lub podjęcia działań przed zakupem usługi turystycznej.

2. Realizacja działań marketingowych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym interesem jest w tym przypadku przedstawienie oferty ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jesteś już naszym klientem.

3. Operacje umożliwiające zapewnienie obsługi naszego Call Center, wsparcia procesu rezerwacji, obsługi linii alarmowej, obsługi roszczeń, generowanie raportów sprzedaży, rozliczenie sprzedaży, zapobieganie nadużyciom w usługach oraz doskonalenie usług. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym interesem w tym przypadku jest wykorzystanie infrastruktury informatycznej do świadczenia usług, świadczenie usług posprzedażowych oraz rozliczenie sprzedanych usług.

4. Realizacja wytycznych uprawnionych jednostek administracji państwowej. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO, tj. prawnego obowiązku ciążącego na administratorze.

5. Ochrona zdrowia i życia w przypadku sytuacji zagrożenia podczas podróży. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.d RODO.

6. Realizacja programów lojalnościowych własnych oraz dostawców usług. Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit.a RODO, tj. Państwa zgodę wyrażoną bezpośrednio lub poprzez konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, takie jak pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, dostawcy usług IT, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, kancelarie prawne oraz uprawnione organy administracji państwowej.

Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy), jeśli wymagać tego będzie realizacja celu przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będą realizowane cele przetwarzania. Po tym terminie zostaną usunięte. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu usług, jednak wyłącznie, jeśli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. przetwarzania w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

PRAWA GOŚCIA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

Właścicielowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku wycofania Państwa zgody w zakresie procesów przetwarzania, na które została ona uprzednio przez Państwo wyrażona, Administrator zaprzestanie tego przetwarzania, o ile nie są wykorzystywane do innych celów przetwarzania w oparciu o osobną podstawę prawną.

Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA ORAZ DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.

Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny jest jednak warunkiem umownym realizacji zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku nie otrzymania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia.